سخنرانى‌هاى پیش از خطبه‌هاى نمازجمعه

تهران، دانشگاه تهران
تاریخ سخنرانی: 
سال 81 و82