سخنرانى‌هاى پیش از خطبه‌هاى نمازجمعه

در دانشگاه تهران
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول 31 خرداد 1381 ---
جلسه دوم 14 تير 1381 ---
جلسه سوم 25 مرداد 1381 ---
جلسه چهارم 22 شهريور 1381 ---
جلسه پنجم 5 مهر 1381 ---
جلسه ششم 3 آبان 1381 ---
جلسه هفتم 29 آذر 1381 ---
جلسه هشتم 13 دى 1381 ---
جلسه نهم 27 دى 1381 ---
جلسه دهم 11 بهمن 1381 ---
جلسه یازدهم 25 بهمن 1381 ---
جلسه دوازدهم 9 اسفند 1381 ---
جلسه سیزدهم 5 ارديبهشت 1382 ---
جلسه چهاردهم 19 ارديبهشت 1382 ---
جلسه پانزدهم 2 خرداد 1382 ---
جلسه شانزدهم 16 خرداد 1382 ---
جلسه هفدهم 30 خرداد 1382 ---
جلسه هجدهم 13 تير 1382 ---
جلسه نوزدهم 27 تير 1382 ---