نقش تقلید در زندگی انسان

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول: جستاری در مقام‌ها و وظایف پیامبر و امامان معصوم 5 آذر 1381 ---
جلسه دوم: بررسی حقیقت تقلید و جایگاه و ضرورت آن 6 آذر 1381 ---
جلسه سوم: بازخوانی انگیزه‌های تقلید و تبعیت از دیگران 7 آذر 1381 ---
جلسه چهارم: امکان و ضرورت تأسی و تبعیت از معصوم 8 آذر 1381 ---
جلسه پنجم: نگاهی به پاره‌ای از شیوه‌های تشکیک در دین 9 آذر 1381 ---
جلسه ششم: بررسی حوزه‌های تبعیت از عقل و وحی 10 آذر 1381 ---
جلسه هفتم: نگرش اسلام و لیبرالیسم به سنت‌ها، باورها و ارزش‌ها 11 آذر 1381 ---
جلسه هشتم: نقد و بررسی نظریه عدم ثبات قوانین و احکام 12 آذر 1381 ---
جلسه نهم: مقابله جبهه نفاق و کفر با جبهه حق 13 آذر 1381 ---