آذرخشى دیگر از آسمان كربلا

تاریخ سخنرانی: 
محرم الحرام 1421، اردیبهشت 1379
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول؛ شبهاتى پیرامون عاشورا و بزرگداشت آن (1) شهريور 00 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه دوم؛ شبهاتى پیرامون عاشورا و بزرگداشت آن (2) شهريور 00 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه سوم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(1) شهريور 00 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه چهارم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(2) شهريور 00 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه پنجم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(3) شهريور 00 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه ششم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(4) شهريور 00 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه هفتم؛ هدف از قیام عاشورا(1) شهريور 00 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه هشتم؛ هدف از قیام عاشورا(2) شهريور 00 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه نهم؛ امر به معروف و نهى از منكر(1) شهريور 00 --- فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه دهم؛ امر به معروف و نهى از منكر(2) شهريور 00 --- فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه یازدهم؛ وظایف حكومت و مردم در شرایط حاضر شهريور 00 --- فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!