نشست اصلاحات

مؤسسه امام خمينى(ره)
تاریخ سخنرانی: 
1379/08/16
تاریخ اثر: 
دوشنبه, 16 آبان, 1379
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
فلسفه و ریشه یابى اصلاحات آبان 79 --- ---
میزگرد اصلاحات آبان 79 --- ---