پاسخ استاد به جوانان پرسشگر

 پاسخ استاد به جوانان پرسشگر

وزیری، شومیز، 352 صفحه، چاپ اول 1381، چاپ نهم 1394.

این كتاب، پرسش‌ها و پاسخ‌هایى را از متن كتاب «نظریه سیاسى اسلام» در اختیار جوانان پرسشگر مى‌نهد. این پرسش‌ها در 8 موضوع با توجه به متن كتاب نظریه سیاسى اسلام طراحى شده و پاسخ آن‌ها به همت جمعى از محققان مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) از متن كتاب مذكور تهیه و تنظیم، و به همت انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) چاپ و منتشر شده است.