فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق‏‏‏‏‏

وزیری، گالینگور، 248 صفحه، چاپ اول 1389، چاپ سوم 1394.

این کتاب بازنویس و تکمیل مباحثی است که در مجموعه دروس فلسفه اخلاق آمده بود و مباحث زیر را دربر می‌گیرد:
تعریف اخلاق، علم اخلاق و فلسفة اخلاق؛ جایگاه، اهمیت، پیشینه و ضرورت فلسفة اخلاق، تحلیل مفاهیم اخلاقی، منشأ پیدایش مفاهیم اخلاقی، اقسام وجوب، مفهوم باید اخلاقی و تفاوت آن با بایدهای غیرارزشی؛ بررسی دیدگاه‌ها درباره خوب و بد اخلاقی، بررسی دیدگاه‌ها دربارة حقیقت جملات اخلاقی، مفهوم ارزش و عناصر ارزش اخلاقی، بررسی دیدگاه ها دربارة معیار ارزش اخلاقی، مسؤولیت اخلاقی، نقد و بررسی جبرگرایی، انواع مسؤولیت؛ نسبیت‌گرایی اخلاقی، مکاتب نسبیت‌گرا، نقد دلایل نسبیت‌گرایی اخلاقی؛ مکاتب مطلق‌گرای اخلاقی، دیدگاه‌ها دربارة رابطه  دین واخلاق، نیازمندی‌های دین به اخلاق؛ وابستگی‌های اخلاق به دین.

این كتاب برای اولین بار در سال 1381 توسط شركت چاپ و نشر بین‌الملل انتشار یافته و پس از آن نیز بارها تجدید چاپ شده است. هم‌چنین، این کتاب در سال 1389 در مجموعه آثار حضرت استاد با عنوان «مشکات» نیز به چاپ رسیده است.

این کتاب به زبان مالایو ترجمه شده است.