فلسفه اخلاق

 

 

فلسفه اخلاق

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

 

تحقیق و نگارش:

احمدحسین شریفی

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

فلسفه اخلاق / محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی. ـ

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1391.

ص. 248. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 814؛ اخلاق؛  85) /// مجموعه آثار؛ 1/5؛ فلسفه اخلاق؛ 3)

1. اخلاق - فلسفه. الف.انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) . ب. شریفی، احمد حسین. ج.عنوان

9 ر 6  م / 58/ 142 BP

 

 

فلسفه اخلاق

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: سوم، پاییز 1394

چاپ: نگارش

شمارگان : 1000‌‌‌                         قیمت: 13000 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

3-158-411-964-978 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است