کتابنامه

كتاب‌نامه

الف) منابع فارسی

1. آپل، ماکس، شرحی بر تمهیدات كانت، ترجمة محمدرضا حسینی بهشتی، مركز نشر دانشگاهی، تهران، 1375.

2.  آیر، ا.ج، زبان، حقیقت و منطق، ترجمة منوچهر بزرگمهر، دانشگاه صنعتی شریف، تهـران، [بی‌تا].

3. ابن‌سینا، دانشنامه علایی، تصحیح احمد خراسانی، كتابخانة فارابی، تهران، 1360ق.

4. اتکینسون، آر. اف، درآمدی به فلسفه اخلاق، ترجمة سهراب علوی‌نیا، مركز ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1369.

5. ارسطو، اخلاق نیكو‌ماخوس، ترجمة ابوالقاسم پورحسینی، دانشگاه تهران، تهران، 1356.

6. افلاطون، دورة آثار افلاطون، ترجمة محمدحسن لطفی، چ‌دوم، خوارزمی، تهران، 1367.

7. بُدَن، لویی، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمة هوشنگ نهاوندی، چ‌پنجم، مروارید، تهران، 1356.

8. براون، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران، ج4، ترجمة رشید یاسمی، چ‌سوم، ابن‌سینا، تهران، 1345.

9. برن، ژان،‌ فلسفة اپیكور، ترجمة ابوالقاسم پورحسینی، شركت سهامی كتاب‌های جیبی، تهـران، 1357.

10. پترسون، مایکل و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمة احمدنراقی و ابراهیم سلطانی، طرح نو، تهران، 1376.

11. تعدادی از نویسندگان، بازتاب كار و طبیعت در هنر، ترجمة محمدتقی فرامرزی، چ‌دوم، ساوالان، تبریز، 1357.

12. جاسبی، عبدالله، نظام‌های اقتصادی، چ‌دوم، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1364.

13. جوادی، محسن، مسئلة باید و هست، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1375.

14. حائری یزدی، مهدی،‌ كاوش‌های عقل عملی، مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهـران، 1361.

15. حائری یزدی، مهدی، كاوش‌های عقل نظری، دانشگاه تهران، تهران، 1347.

16. خدا در فلسفه، مجموعه مقالات، ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1370.

17. دکارت، رنه، تأملات در فلسفة اولی، ترجمة احمد احمدی، چ‌دوم، مركز نشر دانشگاهی، تهران، 1369.

18. دورکیم، امیل، فلسفه و جامعه‌شناسی، ترجمة فرحناز خمسه‌ای، مركز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، تهران، 1360.

19. رابینسون، جون، فلسفة اقتصادی، ترجمة بایزید مردوخی،‌ چ‌دوم، شركت سهامی كتاب‌های جیبی، تهران، 1358.

20. رازی، فخرالدین، البراهین در علم كلام، دانشگاه تهران، تهران، 1341.

21. راس، دیوید، ارسطو، ترجمة مهدی قوام صفری، فكر روز، تهران، 1377.

22. راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، ترجمة نجف دریابندری، چ‌ششم، كتاب پرواز، تهـران، 1373.

23. روسو، ژان ژاک، امیل یا آموزش و پرورش، ترجمة غلامحسین زیرك‌زاده، شركت سهامی چهر، [بی‌جا]، 1360.

24. رومی، ملاجلال‌الدین، مثنوی معنوی، چ‌پنجم، نگاه، تهران، 1373.

25. رید، هربرت، معنی هنر، ترجمة نجف دریابندری، چ‌چهارم، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1371.

26. ژانه، پیر،‌ اخلاق، ترجمة بدرالدین كتابی، آموزش و پرورش، اصفهان، 1373.

27. ژکس، فلسفة اخلاق (حكمت عملی)، ترجمة ابوالقاسم پورحسینی، سیمرغ، تهران، 1356.

28. ژید، شارل و شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، ج1 و 2، ترجمة كریم سنجابی، دانشگاه تهران، تهران، 1370.

29. سپینوزا، باروخ، اخلاق، ترجمة محسن جهانگیری، چ‌دوم، مركز نشر دانشگاهی، تهران، 1376.

30. سینگر، مارکوس جی، «نگرشی كلی به فلسفة اخلاق»، ترجمة حمید شهریاری، معرفت، ش 15 (سال چهارم زمستان 1374).

31. شومپتر، جوزف، تاریخ تحلیل اقتصادی، ج2 (پس از اسمیت تا پایان دورة كلاسیك)، ترجمة فریدون فاطمی، نشر مركز، تهران، 1377.

32. طباطبایی، سید‌محمد‌حسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، پاورقی مرتضی مطهری، چ‌ششم، صدرا، تهران، 1368.

33. طوسی، خواجه نصیرالدین، اخلاق ناصری، كتاب‌فروشی اسلامیه، تهران، [بی‌تا].

34. طوسی، خواجه نصیرالدین، اساس الاقتباس، تصحیح مدرس رضوی، چ‌دوم، دانشگاه تهران، تهران، 1356.

35. فرانکنا، ویلیام کی.، فلسفة اخلاق، ترجمة هادی صادقی، طه، قم، 1376.

36. فروغی، محمدعلی،‌ سیر حكمت در اروپا، چ‌دوم، زوار، تهران، 1367.

37. فنایی اشکوری، محمد، علم حضوری، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله)، قـم، 1375.

38. فنایی اشکوری، محمد، معقول ثانی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله)، قم، 1375.

39. کاپلستون،‌ فردریک، تاریخ فلسفه (از بنتام تا راسل)، ج8، ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، چ‌دوم، علمی و فرهنگی و سروش، تهران، 1376.

40. کاپلستون،‌ فردریک، تاریخ فلسفه (از فیشته تا نیچه)، ج7، ترجمة داریوش آشوری، علمی و فرهنگی و سروش، تهران، 1367.

41. کاپلستون،‌ فردریک، تاریخ فلسفه (از ولف تا كانت)، ج6، ترجمة اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، چ‌دوم، علمی و فرهنگی و سروش، تهران، 1373.

42. کاپلستون،‌ فردریک، تاریخ فلسفه (فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم)، ج5، ترجمة امیر‌جلال‌الدین اعلم، چ‌دوم، علمی و فرهنگی و سروش، تهران، 1370.

43. کاپلستون،‌ فردریک، تاریخ فلسفه (یونان و روم)، ج1، ترجمة جلال‌الدین مجتبوی، علمی و فرهنگی و سروش، تهران، 1368.

44. کاپلستون، فردریک، كانت، ترجمة منوچهر بزرگمهر، مؤسسة انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 1360.

45. کانت، ایمانوئل، بنیاد مابعدالطبیعة اخلاق، ترجمة حمید عنایت و علی قیصری، خوارزمی، تهران، 1369.

46. کروچه،‌ بندتو، كلیات زیباشناسی، ترجمة فؤاد روحانی، چ‌چهارم، علمی و فرهنگی، تهـران، 1372.

47. کنت دوگوبینو، سه سال در ایران، ترجمة ذبیح‌اللّه‌ منصوری، فرخی، تهران، [بی‌تا].

48.  لاهیجی، ملاعبدالرزاق، سرمایه ایمان، چ‌دوم، الزهراء، [بی‌جا]، 1364.

49. لاهیجی، ملاعبدالرزاق، گوهر مراد، كتاب‌فروشی اسلامیه، تهران، 1377.

50. مارکس، کارل، سرمایه، ترجمة ایرج اسكندری، [بی‌نا]، [بی‌جا]، 1352.

51.  محتشم دولتشاهی، طهماسب، مبانی علم اقتصاد: اقتصاد خرد ـ اقتصاد كلان، چ‌دوازدهم، خجسته، تهران، 1378.

52. مدرسی، محمدرضا، فلسفة اخلاق، سروش، تهران، 1371.

53. مسکویه، ابوعلی، كیمیای سعادت (ترجمة طهارة الاعراق)، ترجمة میرزا ابوطالب زنجانی، تصحیح ابوالقاسم امامی، نقطه، تهران، 1375.

54. مصباح یزدی، محمدتقی، «اخلاق در قرآن»، معرفت، شمارة 13، (سال چهارم، تابسـتان 1374).

55. مصباح یزدی، محمدتقی، «اخلاق در قرآن»، معرفت، شمارة 14 (سال چهارم، تابستان 1374).

56. مصباح یزدی، محمدتقی، «دین و اخلاق»، قبسات، ش 13 (پاییز 1378).

57. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش عقاید، چ‌هشتم، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1371.

58. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، چ‌سوم، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1368.

59. مصباح یزدی، محمدتقی، ایدئولوژی تطبیقی، در راه حق، قم، 1361.

60. مصباح یزدی، محمدتقی، بر درگاه دوست، نگارش عباس قاسمیان، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله)، قم، 1376.

61. مصباح یزدی، محمدتقی، پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امـام خمینـی(رحمه الله)، قـم، 1376.

62. مصباح یزدی، محمدتقی، ترجمه و شرح برهان شفا، تحقیق محسن غرویان، امیركبیر، تهران، 1373.

63. مصباح یزدی، محمدتقی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، چ‌دوم، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1372.

64. مصباح یزدی، محمدتقی، چكیدة چند بحث فلسفی، در راه حق، قم، [بی‌تا].

65. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله)، قم، 1377.

66. مصباح یزدی، محمدتقی، خودشناسی برای خودسازی، چ‌سوم، در راه حق، قم، 1370.

67.  مصباح یزدی، محمدتقی، معارف قرآن (3ـ1: خداشناسی، كیهان‌شناسی، انسان‌شناسی)، در راه حق، قم، [بی‌تا].

68. مصباح یزدی، محمدتقی، معارف قرآن (5ـ4: راه و راهنماشناسی)، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله)، قم، 1376.

69.     مصباح یزدی، محمدتقی، نظریة سیاسی اسلام، ج1 (قانون‌گذاری)، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله)، قم، 1378.

70.     مصباح یزدی، محمدتقی، نظریة سیاسی اسلام، ج2 (كشورداری)، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله)، قم، 1378.

71.     مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، چ‌ششم، صدرا، تهران، 1368.

72.     مطهری، مرتضی، شرح مبسوط منظومه، چ‌سوم، حكمت، تهران، 1369.

73.     مطهری، مرتضی، فطرت، صدرا، تهران، 1369.

74.     مطهری، مرتضی، فلسفة اخلاق، چ‌سوم، صدرا، تهران، 1367.

75.     مطهری، مرتضی، مجموعة آثار، ج5، چ‌سوم، صدرا، تهران، 1374.

76.     مطهری، مرتضی، نقدی بر ماركسیسم، صدرا، تهران، 1363.

77.     مک اینتایر، السدر، تاریخچة فلسفة اخلاق، ترجمة انشاءالله رحمتی، حكمت، تهران، 1379.

78. مور، جورج ادوارد، اخلاق، ترجمة اسماعیل سعادت، علمی و فرهنگی، تهران، 1366.

79. النراقی، محمدمهدی، جامع السعادات، مطبعة الزهراء، نجف، 1368.

80. نیوتن، اریک، معنی زیبایی، ترجمة پرویز مرزبان، چ‌دوم، علمی وفرهنگی، تهران، 1366.

81. وارنوک، ج.، فلسفة اخلاق در قرن حاضر، ترجمه و تعلیقات صادق لاریجانی، چ‌دوم، مركز ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1368.

82. وَن دِث، ژان و الینور اسکار بروگ، «چیستی ارزش»، ترجمة اصغر افتخاری، قبسات، ش13، (پاییز 1378)، ص110ـ125.

83. هاسپرز، جان، فلسفة دین، ترجمة مركز مطالعات و تحقیقات اسلامی، مركز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، [بی‌تا].

ب) منابع عربی

84. ابن‌المرزبان، بهمنیار، التحصیل، تصحیح مرتضی مطهری، دانشكدة الهیات و معارف اسلامی، تهران، 1349ش.

85. ابن‌تیمیه، احمد، بغیة المراد، تحقیق موسی‌بن‌سلیمان، الطبعة الثالثة، مكتبة العلوم و الحكم، [بی‌جا]، 1415ق.

86. ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، مع شرح نصیرالدین الطوسی، تحقیق سلیمان دنیا، مؤسسة النعمان، بیروت، 1413ق.

87. ابن‌سینا، الالهیات من كتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن‌زادة آملی، دفتر تبلیغات اسلامی، قـم، 1376.

88.  ابن‌سینا، الشفاء (البرهان)، تحقیق ابراهیم مدكور و ابوالعلاء عفیفی، وزارة التربیة و التعلیم، القاهرة، 1375ق.

89.  ابن‌سینا، الشفاء (الطبیعیات)، تحقیق ابراهیم مدكور، دار الكتاب العربی للطباعة والنشر، القاهرة، [بی‌تا].

90. ابن‌سینا، رسائل، بیدار، قم، [بی‌تا].

91.  ابن‌منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1416ق.

92.  الاخوند الخراسانی، محمدکاظم، شرح فرائد الاصول، بصیرتی، قم، [بی‌تا].

93.  آخوند خراسانی، كفایة الاصول، همراه با حاشیه مشكینی، چ‌هفتم، كتاب‌فروشی اسلامیه، تهران، 1368ش.

94.  الارموی، سراج‌الدین، التحصیل من المحصول، تحقیق عبدالحمید علی ابوزیند، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1408ق.

95.  الاشعری، ابوالحسن، اللمع فی الرد علی اهل الزیغ و البدع، تصحیح خمودة غرابة، المكتبة الازهریة للتراث، القاهرة، [بی‌تا].

96. الاشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، تحقیق محمد محیی‌الدین عبدالحمید، النهضة المصریه، القاهرة، 1369ق.

97. الاصفهانی، محمدحسین، «الاصول علی النهج الحدیث» فی بحوث فی الاصول، الطبعة الثانیة، النشر الاسلامی، 1418ق.

98. الاصفهانی، محمد‌حسین، «الطلب و الارادة» فی بحوث فی الاصول، الثانیة، النشر الاسلامی، قـم، 1418ق.

99. الاصفهانی، محمد‌حسین، نهایة الدرایة، ج1، تحقیق مهدی احدی امیركلایی، سیدالشهداء، قـم، 1374ش.

100. الاصفهانی، محمد‌حسین، نهایة الدرایة، ج2، تحقیق رمضان قلی‌زاده مازندرانی، سیدالشهداء، قـم، 1374ش.

101.  امام خمینی، مناهج الوصول الی علم الاصول، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(رحمه الله)، قم، 1373ش.

102. البستانی، بطرس، المحصول فی اصول الفقه، الطبعة الثانیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، 1993م.

103.  البغدادی، ابوالبرکات، المعتبر فی الحكمة، چ‌دوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، 1373ش.

104. البغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، تصحیح ابراهیم رمضان، الطبعة الثانیة، دار المعرفة، بیروت، 1417ق.

105. البیاضی الحنفی، احمد،‌ اشارات المرام، شركة مكتبة و مطبعة مصطفی البابی، قاهره، 1368ش.

106.  الجرجانی، السید الشریف، شرح المواقف، الشریف الرضی، قم، [بی‌تا].

107.  الجوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، الرابعة، دار العلم للملایین، بیروت، 1990م.

108. الحرانی، احمد‌بن‌تیمیه، مجموعة الفتاوی، ج8، تحقیق عامرالجزار و انور الباز، دارالوفاء، الریاض، 1418ق.

109. الخراسانی، ملامحمدکاظم، الفوائد، بصیرتی، قم، [بی‌تا].

110. علامه حلی، كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تصحیح حسن حسن‌زادة آملی، الطبعة الرابعة، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1413ق.

111. آخوند خراسانی، كفایة الاصول، همراه با حاشیه مشكینی، چ‌هفتم، كتاب‌فروشی اسلامیه، تهران، 1368ش.

112. ابن‌منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1416ق.

113. الاشعری، ابوالحسن، اللمع فی الرد علی اهل الزیغ و البدع، تصحیح خمودة غرابة، المكتبة الازهریة للتراث، القاهرة، [بی‌تا].

114. الرازی، فخرالدین، المباحث المشرقیة، تحقیق محمد المعتصم بالله البغدادی، دار الكتاب العربی، بیروت، 1410ق.

115. الشیرازی، صدرالدین، المبدأ والمعاد، تصحیح جلال‌الدین آشتیانی، انجمن فلسفة ایران، [بی‌جا]، 1354ش.

116. الحرانی، احمد‌بن‌تیمیه، مجموعة الفتاوی، ج8، تحقیق عامرالجزار و انور الباز، دارالوفاء، الریاض، 1418ق.

117. سهروردی، شهاب‌الدین، مجموعة مصنفات شیخ اشراق، ج2 (حكمة الاشراق)، تصحیح هنری كربین، انجمن فلسفة ایران، تهران، 1397ق.

118. فیض کاشانی، محسن، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، تصحیح علی‌اكبر الغفاری، النشر الاسلامی، قم، [بی‌تا].

119. البستانی، بطرس، المحصول فی اصول الفقه، الطبعة الثانیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، 1993م.

120. مطارح الانظار (تقریرات درس شیخ‌مرتضی انصاری)، تهیه و تنظیم ابوالقاسم كلانتری، مؤسسة آل البیت، قم، 1404ق.

121. البغدادی، ابوالبرکات، المعتبر فی الحكمة، چ‌دوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، 1373ش.

122. القاضی، عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، تحقیق توفیق الطویل و سائرین، وزارة الثقافة و الارشاد القومی، القاهرة، [بی‌تا].

123. الاشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، تحقیق محمد محیی‌الدین عبدالحمید، النهضة المصریه، القاهرة، 1369ق.

124. امام خمینی، مناهج الوصول الی علم الاصول، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(رحمه الله)، قـم، 1373ش.

125. المظفر، محمدرضا، المنطق، الثامنة، فیروزآبادی، قم، 1408ق.

126. فارابی، المنطقیات، تحقیق محمدتقی دانش‌پژوه، مكتبة آیت‌‌اللّه‌ المرعشی النجفی، قم، 1408ق.

127. الطباطبایی، سید‌محمد‌حسین، المیزان فی تفسیر القرآن الكریم، مؤسسة النشر الاسلامی، قـم، [بی‌تا].

128. العراقی، آقا ضیاءالدین، نهایة الافكار، تقریر محمدتقی البروجردی، الطبعة الثالثة، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1417ق.

129. الطباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایة الحكمة، النشر الاسلامی، قم، 1362ش.

130. الاصفهانی، محمد‌حسین، نهایة الدرایة، ج1، تحقیق مهدی احدی امیركلایی، سیدالشهداء، قم، 1374ش.

131. الاصفهانی، محمد‌حسین، نهایة الدرایة، ج2، تحقیق رمضان قلی‌زاده مازندرانی، سیدالشهداء، قم، 1374ش.

ج) منابع انگلیسی

132. A Dictionary of Ethics, Moscow: Progress Publishers.

133.     Ross, Stephen David, A Theory of Art, U.S.A: State University ofNew york, 1982.

134.Taylor, Richard, "Determinism",  in: The Encyclopedia of Philosophy, ed. Paul Edwards, v.2, p.359-373.

135. Brandt, Richard B., "Emotive Theory of Ethics", in: The Encyclopedia of philosophy, Paul Edwards, ed. (New york: Macmillan Publishing co. 1972), v.2, p.493-496.

136. Brandt, Richard B., "Ethical Relativism", in: The Encyclopedia of Philosophy, ed. Paul Edwards, v.3, p.75-78.

137."Ethics and Morality", in: Encyclopedia of Ethics, Lawrence C. Becker, ed. New york & London: Garland Publishing, 1992, v.1, p.39-9-331.

138. Nielsen, Raziel Abelson Kai, "Ethics, History of", in: The Encyclopedia of philosophy, Paul Edwards, ed. (New york: Macmillan Publishing Co., 1972), v.3, p.81-117.

139. Nielsen, Raziel Abelson Kai, "Ethics, Problems of", in: The Encyclopedia of philosophy, paul Edwards, ed. (New york: Macmillan Publishing Co. 1972), v.3, p.117-134.

140. Cooper, John M., "History of Western Ethics:2 . Classical Greek", in: Encyclopedia of Ethics, Lawrence C. Becker, ed., New york London: Garland Publishing,1992, v.1, p.461-467.

141. Davis, Scott, "History of Western Ethics: 5. Early Medieval", in: Encyclopedia of Ethics, ed. Lawrence C. Becker, v.I, p.480-486.

142. MacDonald, Scott, "History of western Ethics: 6. Later Medieval", in: Encyclopedia of Ethics, ed. Lawrence C. Becker, v.I, p.480-490.

143. Donagan, Alan, "History of Western Ethics: 12. Twentieth Century Anglo-American", in: Encyclopedia of Ethics, Lawrence C. Becker, ed. New york & London: Garland publishing, 1992, v.1, p.536-543.

1434. Berg, Jonathan, "How could Ethics depond on Religion?", in: A Companion to Ethics, Peter Singer, ed. GB: Basil.

145. Blackwell Ltd, 1993, p.525-533.

146.William K., Frandena, & T. T. Granrose, Introductory Reading in: Ethics,  Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1974.

147.Lewis, C. S., Mere Christianity, London: Fintana Press, 1959.

148.Copp, David, "Meta-ethics", in: Encyclopedia of Ethics, Lawrence C . Becker, ed. New york London: Garland Publishing, 1992, v.1, p.790-798.

149. Mackie, J. L., The Miracle of Thiesm,  NewYork, Oxford, 1982.

150. Nelson, John O., "Moore, George Edward", in: The Encyclopedia of philosophy, Paul Edwards, ed. New York: Macmillan publishing Co . 1972, v.5.

151. Gert, Bernard, Morality: A New Justification of the Moral Rules, New York: Oxford, 1989.

152. Gert, Bernard, Morality: its Nature and Justification, Bernad Gert; Oxford, Oxford University press, 1998.

153. "Morality and Religion", Plato in: Philosophy of Religion: An Anthology, Louis p. Pojman, ed. (U. S. A: Wadsworth, 1987).

154. Bartley III, W. W., Morality and Religion, London, Macmillan, st Martin's Press, 1971.

155. Audi, Robert, Moral knowledge and Ethical Character, New York, Oxford University press, 1997.

156. Baier, Kurt, "Moral Reasoning", in: Encyclopedia of Ethics, Lawrense C . Becker, ed. New York & London: Garland Publishing, 1992, v.2, p.852-856.

157. Prichard, H. A., Moral Obligation, Oxford University Press, 1971.

158. Palmer, Michael, Moral Problems, Cambridge, The Lutterworth Press, 1995.

159. Wong, D. B., "Moral Relativism", in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward Craig, v.6, p.539-542.

160. Wong, David B., "Moral Relativism", in: Encyclopedia of Ethics, ed. Lawrence C. Becker, v.2, p.850-859.

161. McNaughton, David, Moral Vision, U. S. A, Blakwell, Reprinterd, 1991.

162.Kagan, Shelly, Normative Ethics, Oxford, Westview Press, 1998.

163. Darwall, Stephen, Philosophical Ethics, Oxford, WestView, 1998.

164. Arrington, Robert L., Rationalism, Realism, and Relativism, USA, Cornell University, 1989.

165.Sagi, Avi & Daniel Statman, Religion and Morality, Amsterdam-Atlanta, Rodopi B. V., 1995.

166. Wong, David, "Relativism", in: A Companion to Ethics, ed. Peter singer: GB, Basil Blackwell Ltd, 1993, p.442-450.

167. Zimmerman, Michael J., "Responsibility", in: Encyclopedia of Ethics, ed. Lawrence C. Becker, v.2, p.1089-1095.

168. Duff, R. A., "Responsibility", in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward Craig, v.&, p.290-294.

169.Kaufman, Arndd S., "Responsibility, Moral and Legal", in: The Encyclopedia of Philosophy, ed. Paul Edwards, v.7, p.183-188.