پیشگفتار

 

پیش‌گفتار

خردورزى، ویژگى اساسى انسان، و بهره‌گیرى از فروغ عقل ضامن رهیابى در مسیر تاریك و پرخطر زندگى است. همچنین اسلام بنیان‌هاى اصلى نظام فكرى خود را بر پایه خردمندى بشر بنا مى‌نهد. این دو، پژوهشگران دینى را وامى‌دارد تا با آغوشى باز از تراوش‌هاى فكرى در جهت ساماندهى مباحث استدلالى، استقبال نمایند.

ولایت فقیه كه شالوده اصلى نظام سیاسى اسلام و مركز ثقل حكومت دینى است، خود مى‌تواند بعنوان موضوعى مناسب در بوته نقد و نظر قرار گیرد، و پرسش‌ها و احیاناً شبهاتى را پیرامون آن به دنبال داشته باشد.

در چنین فضایى اگر پرسش‌ها و استدلال‌ها پاسخ درخور نیابد طبعاً به عقیده‌اى نادرست تبدیل، و موجب انحراف در باورهاى دینى خواهد شد. از این رو لازم است متفكران اسلامى جهت تقویت پایه‌هاى فكرىِ «اندیشه ولایت فقیه» به بحث نشسته و هر چه بیشتر به پویایى آن كمك نمایند.

در این راستا، استاد فرزانه آیت‌الله مصباح یزدى (دام‌ظلّه) طى نشست‌هایى كه با حوزویان و دانشگاهیان داشته‌اند به پاره‌اى از پرسشهاى طرح شده در این محافل پاسخ فرموده‌اند كه جهت استفاده بیشتر جمع‌آورى شده و به عموم علاقه‌مندان تقدیم مى‌گردد.