مشکات

خداوند انتظار دارد که بندگانش از فرصت‌های استثنایی و کمیاب، بهترین بهره را برده، مشمول مراحم و الطاف او شوند؛ لذا به پیامبر بزرگوارش توصیه می‌کند که کمتر از نیمی از شب را بخوابد و در دل شب بیشتر احیا، نماز و قرائت قرآن داشته باشد.
روشن است که این کار از همه مردم ساخته نیست و همه توان انجام چنین کاری را ندارند، اما از آن‌ها انتظار است که هر اندازه می‌توانند در دل شب از فیض تهجد، نماز و قرائت قرآن محروم نشوند.


کتاب
صهبای حضور، ص77