شرح جلد اول الأسفار الأربعه جزء اول

درس

پیوندهای مرتبط >>> کتاب: شرح جلد اول الأسفار الأربعه جزء اول

این جزء شرح جلد اول  «الأسفار الأربعه» است که در 37 جلسه سامان یافته و توضیح سرفصل‌های ذیل می‌باشد:

السفر الاول؛ المسلک الاول؛ المرحلة الاولی، المنهج‌الاول؛ الفصل الاول. الی السفر الاول؛ المسلک الاول؛ المرحلة الاولی؛ المنهج الثانی؛ الفصل الثالث.

گفتنی است، این درس‌ها در کتابی با عنوان «شرح جلد اول الأسفار الأربعه جزء اول» توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) چاپ و منتشر شده است.

عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه 1 مهر 73 ---
جلسه 2 مهر 73 ---
جلسه 3 مهر 73 ---
جلسه 4 مهر 73 ---
جلسه 5 مهر 73 ---
جلسه 6 مهر 73 ---
جلسه 7 مهر 73 ---
جلسه 8 مهر 73 ---
جلسه 9 مهر 73 ---
جلسه 10 مهر 73 ---
جلسه 11 مهر 73 ---
جلسه 12 مهر 73 ---
جلسه 13 مهر 73 ---
جلسه 14 مهر 73 ---
جلسه 15 مهر 73 ---
جلسه 16 مهر 73 ---
جلسه 17 مهر 73 ---
جلسه 18 مهر 73 ---
جلسه 19 مهر 73 ---
جلسه 20 مهر 73 ---
جلسه 21 آبان 73 ---
جلسه 22 آبان 73 ---
جلسه 23 آبان 73 ---
جلسه 24 آبان 73 ---
جلسه 25 آبان 73 ---
جلسه 26 آبان 73 ---
جلسه 27 آبان 73 ---
جلسه 28 آبان 73 ---
جلسه 29 آبان 73 ---
جلسه 30 آبان 73 ---
جلسه 31 آبان 73 ---
جلسه 32 آبان 73 ---
جلسه 33 آبان 73 ---
جلسه 34 آبان 73 ---
جلسه 35 آبان 73 ---
جلسه 36 آبان 73 ---
جلسه 37 آبان 73 ---