رستگاران؛ شرحی بر آیات ابتدایی سوره مؤمنون و آیات پایانی سوره فرقان

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
جمعه, 1 مهر, 1384
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ مؤمنان رستگار 18 آبان 1384 ---
جلسه دوم؛ ارتباط زکات و رستگاری(1) 26 آبان 1384 ---
جلسه سوم؛ ارتباط زکات و رستگاری(2) 2 آذر 1384 ---
جلسه چهارم؛ مهار غریزه جنسی 9 آذر 1384 ---
جلسه پنجم؛ وفای به عهد و امانت‌داری 16 آذر 1384 ---
جلسه ششم؛ نماز و رستگاری 23 آذر 1384 ---
جلسه هفتم؛ چکیده و نتیجه مباحث پیشین 30 آذر 1384 ---
جلسه هشتم؛ عبادالرحمان 26 بهمن 1384 ---
جلسه نهم؛ عبادالرحمان، مردمی فروتن و خوددار(1) 3 اسفند 1384 ---
جلسه دهم؛ عبادالرحمان، مردمی فروتن و خوددار(2) 10 اسفند 1384 ---
جلسه یازدهم؛ عبادالرحمان و نماز 17 اسفند 1384 ---
جلسه دوازدهم؛ عبادالرحمان، هراسناک و نگران 16 فروردين 1385 ---
جلسه سیزدهم؛ میانه‌روی در انفاق 23 فروردين 1385 ---
جلسه چهاردهم؛ صفات سلبی عبادالرحمان 6 ارديبهشت 1385 ---
جلسه پانزدهم؛ سرنوشت خطاکاران 13 ارديبهشت 1385 ---
جلسه شانزدهم؛ دو وصف سلبی دیگر برای عبادالرحمان 20 ارديبهشت 1385 ---
جلسه هفدهم؛ برخورد عبادالرحمان با آیات الهی 10 خرداد 1384 ---
جلسه هجدهم؛ اهتمام عبادالرحمان به خانواده 17 خرداد 1385 ---
جلسه نوزدهم؛ امامت متقین، آرمان عبادالرحمن 24 خرداد 1385 ---