رستگاران؛ شرحی بر آیات ابتدایی سوره مؤمنون و آیات پایانی سوره فرقان

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
1384-1385
تاریخ اثر: 
جمعه, 1 مهر, 1384
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول؛ مؤمنان رستگاران آبان 84 ---
جلسه دوم؛ ارتباط زکات و رستگاری(1) آبان 84 ---
جلسه سوم؛ ارتباط زکات و رستگاری(2) آذر 84 ---
جلسه چهارم؛ مهار غریزه جنسی آذر 84 ---
جلسه پنجم؛ وفای به عهد و امانت‌داری آذر 84 ---
جلسه ششم؛ نماز و رستگاری آذر 84 ---
جلسه هفتم؛ چکیده و نتیجه مباحث پیشین آذر 84 ---
جلسه هشتم؛ عبادالرحمان بهمن 84 ---
جلسه نهم؛ عبادالرحمان، مردمی فروتن و خوددار(1) اسفند 84 ---
جلسه دهم؛ عبادالرحمان، مردمی فروتن و خوددار(2) اسفند 84 ---
جلسه یازدهم؛ عبدالرحمان و نماز اسفند 84 ---
جلسه سیزدهم؛ میانه‌روی در انفاق فروردين 85 ---
جلسه دوازدهم؛ عبادالرحمان، هراسناک و نگران فروردين 85 ---
جلسه چهاردهم؛ صفات سلبی عبادالرحمان ارديبهشت 85 ---
جلسه پانزدهم؛ سرنوشت خطاکاران ارديبهشت 85 ---
جلسه شانزدهم؛ دو وصف سلبی دیگر برای عبادالرحمان ارديبهشت 85 ---
جلسه هفدهم؛ برخورد عبادالرحمان با آیات الهی خرداد 84 ---
جلسه هجدهم؛ اهتمام عبادالرحمان به خانواده خرداد 85 ---
جلسه نوزدهم؛ امامت متقین، آرمان عبادالرحمن خرداد 85 ---