فهرست مطالب

مقدمه ناشر

 

مقدمهٔ ناشر

كتابی كه در دست خوانندگان عزیز قرار می‌گیرد، دومین بخش از مجموعه درس‌های علمی و فلسفی استاد و متفكر گران‌قدر آقای محمد‌تقی مصباح یزدی تحت عنوان «آموزش فلسفه» است.

همان‌گونه كه در مقدمهٔ جلد نخستین یادآور شدیم، برتری و ویژگی این مجموعهٔ تحقیقی و علمی در میان آثار ارزشمند استاد، امری است كه در یك مقایسهٔ ابتدایی كاملاً مشهود و محسوس می‌گردد. چه، دروس یادشده كه توسط جمعی از فضلای محترم درس استاد تقریر گردیده، با قلم شیوا و نگارش شخصی ایشان به سبكی بسیار جالب و متقن، تحریر و تكمیل گشته و دقت كافی در انتخاب مباحث و عناوین و واژه‌های كتاب به‌عمل آمده كه از هر نظر شایان توجه و قابل اتكا می‌باشد.

به‌دلیل اتقان و استحكام و نیز شیوایی سبك نگارش و تركیب و اسلوب بی‌سابقهٔ كتاب و تناسب آن با محیط‌های آموزشی، این مجموعه می‌تواند در محیط‌های علمی و دانشگاهی مطرح باشد و به‌همین دلیل از سوی دانشگاهیان و جمعی از اساتید فلسفه و معارف اسلامی، طرح درسی نمودن كتاب عنوان گردید، كه استقبال چشمگیر از این اثر علمی مؤید این پیشنهاد است.

سی درس این مجموعه در جلد اول منتشر گردید و در جلد دوم چهل درس دیگر آن منتشر می‌گردد، كه سی درس مشتمل بر مباحث عامهٔ فلسفی در ادامهٔ مباحث پیشین است و ده درس در زمینهٔ «الهیات بالمعنی‌الاخص» و شناخت خدا و

صفات ثبوتیه و سلبیهٔ واجب‌الوجود كه در پاره‌ای موارد به دلایل نقلی قرآن نیز استناد شده است.

ضمن قدردانی از این اثر نفیس علمی و تشكر از مؤلف گران‌قدر آن، یادآور می‌شویم كه این سلسله‌درس‌ها در زمینهٔ معارف اسلامی در بخش‌های بعدی نیز ادامه می‌یابد كه به عون اللّه‌ تعالی و با بذل مساعی مؤلف محترم، بتوانیم بقیهٔ مباحث را در اختیار دانش‌پژوهان و شیفتگان علم و تحقیق قرار دهیم.

معاونت فرهنگی