مباحثی درباره حوزه

مباحثى درباره

حوزه

گرد آمده از سخنرانی هاى

استاد محمدتقى مصباح یزدى

مصباح، محمدتقى 1313 ـ

مباحثى درباره حوزه/ تدوین واحد مجموعه آثار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)،.ـ قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1375

240 ص.ـ (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)؛ 7: مجموعه آثار استاد محمدتقى مصباح یزدى؛ 5)

این كتاب مجموعه سخنرانیهاى استاد محمدتقى مصباح یزدى درباره مسائل حوزه است.

1. حوزه هاى علمیه ـ هدفها و نقشها. 2. روحانیت. الف. مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره). ب. عنوان.

2م 6م / 4/7BP


فهرست نویسى پیش از انتشار كتابخانه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

  • مباحثى درباره حوزه
  • استاد محمدتقى مصباح یزدى
  • تدوین: واحد مجموعه آثار
  • انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)
  • لیتوگرافى و چاپ: دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم
  • چاپ اول: بهار 1376
  • تیراژ: 5000

مركز پخش: دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قمقم: بلوار محمدامین، مقابل اداره راهنمائى و رانندگى، 45 مترى ولى عصر (عج)تلفن: 21802، دورنویس: 713517، صندوق پستى: 749، كدپستى: 37166كلیه حقوق براى مؤلف محفوظ است

قیمت: 4000 ریال