مشکات

باید درک کنیم که هستی ما چیزی جز رابطه بین نقطه صفر و وجود بی‌نهایت خداوند نیست. ما چیزی مستقل از خدای متعال نیستیم، اما خدای متعال به ما قدرت تقویت و تکامل وجودمان را به ما عنایت می‌نماید. تقویت وجود ما وابسته به درک حقیقت رابطه ما با وجود خداوند و تحقق بخشیدن به این علم در میدان عمل است.

(درس‌ اخلاق، سال 91-92، جلسه اول)