تماشای فرزانگی و فروزندگی

 

تماشای فرزانگی و فروزندگی

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تدوین و نگارش:

غلامرضا گلی‌زواره

 

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

تماشای فرزانگی و فروزندگی / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: غلامرضا گلی‌زواره. – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

152 ص.( انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 443؛ کلام و عقاید؛ 59).

5-272-411-964:ISBN

فهرست‌نویسی براساس اطلاعات پیش از انتشار.

کتابنامه به صورت زیرنویس.

1. طباطبایی، محمدحسین، 1281-1360. سرگذشت‌نامه. 2. طباطبایی، محمدحسین، 1281-1360. کتاب‌شناسی. 3. مفسران شیعه. سرگذشت‌نامه. الف. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات. ب. عنوان. ج. فروست.

6م2ط / 3/ 55   297/998  BP

 

تماشای فرزانگی و فروزندگی

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش: غلامرضا گلی‌زواره

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: نگارش

نوبت و تاریخ چاپ: دوم، تابستان  1389

شمارگان: 1000                                                                قیمت: 1800 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 7742326 ـ 0251

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 2113629ـ 0251

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 5ـ272ـ411ـ964