شکوه نجوا؛ شرحی بر مناجات شعبانیه و مناجات المریدین

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
1382-1383
تاریخ اثر: 
سه شنبه, 1 مهر, 1382
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول مهر 82 ---
جلسه دوم مهر 82 ---
جلسه سوم مهر 82 ---
جلسه چهارم مهر 82 ---
جلسه پنجم آبان 82 ---
جلسه ششم آبان 82 ---
جلسه هفتم آبان 82 ---
جلسه هشتم آبان 82 ---
جلسه نهم آبان 82 ---
جلسه دهم آبان 82 ---
جلسه یازدهم آبان 82 ---
جلسه دوازدهم آبان 82 ---
جلسه سیزدهم آبان 82 ---
جلسه چهاردهم آبان 82 ---
جلسه پانزدهم آذر 82 ---
جلسه شانزدهم آذر 82 ---
جلسه هفدهم آذر 82 ---
جلسه هجدهم دى 82 ---
جلسه نوزدهم دى 82 ---
جلسه بیستم دى 82 ---
جلسه بیست و یکم دى 82 ---
جلسه بیست و دوم بهمن 82 ---
جلسه بیست و سوم بهمن 82 ---
جلسه بیست و چهارم بهمن 82 ---
جلسه بیست و پنجم ارديبهشت 83 ---
جلسه بیست و ششم ارديبهشت 83 ---
جلسه بیست و هفتم ارديبهشت 83 ---
جلسه بیست و هشتم خرداد 83 ---
جلسه بیست و نهم خرداد 83 ---
جلسه سی ام خرداد 83 ---
جلسه سی و یکم خرداد 83 ---