مشکات

محبت واقعیتی است که هر جا تحقق پیدا کند، شعاعش بر آثار، توابع و لواحق آن هم می‌تابد. کسی که به شخصی علاقه دارد، متعلقات او را هم دوست دارد؛ عكسش را می‌بوسد، لباسش را می‌بوید، گرد خانه‌اش می‌گردد، و به شهر و کشورش افتخار می‌كند. معنای چنین رفتاری وجود چند محبت جداگانه در دل این عاشق نیست؛ بلكه همه اظهار علاقه‌ها شعاع محبت صاحب عكس و لباس و خانه است كه در دل عاشق زبانه می‌كشد.

درس اخلاق، جلسه چهلم؛ فقیران خدایی!