کتابنامه

 

کتابنامه

 

 

1.قرآن کریم.

2.نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام.

3.تبریزی، جواد، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ج 2، انتشارات مهر، قم، 1339ق.

4.غروی، محمدحسین، حاشیه بر مکاسب، بصیرتی، قم، [بی‌تا].

5.بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج 1، مکتبة الصادق، تهران، 1403ق.

6.مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیرحمة الله، قم، 1377.

7.ــــــــــــــــــــ ، نظریة حقوقی اسلام، ج 1، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیرحمة الله، قم، 1382.

8.ـــــــــــــــــــ ، معارف قرآن، چ 3، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیرحمة الله، قم، 1380.

9.ـــــــــــــــــــ ، اخلاق در قرآن، چ 3، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیرحمة الله، قم، 1380.

10.ـــــــــــــــــــ ، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، چ 2، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1372.

11.ـــــــــــــــــــ ، حقوق و سیاست در قرآن (جزوه پی کپی).

12.صدوق، محمد بن علی بن بابویه القمی، من لا یحضره الفقیه، ج 2، مکتبة الصادق، تهران، [بی‌تا].

13.حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، ج 11، چ 5، مؤسسه آل البیت، قم، 1403ق.

14.جناتی، محمدابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ؟؟؟؟

15.مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 74، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1404ق.

16.طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4.

17.کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365.

18.ارسطو، سیاست، ترجمة حمید عنایت، کتاب‌های جیبی، تهران، 1360.

19.نتسکیو، روح القوانین، ترجمة علی اکبر مهّدی، امیرکبیر، تهران، 1362.

20.طوسی، محمد بن الحسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 2، المکتبة الرضویه لاحیاء آثار الجعفریه، تهران، 1378.

21.نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ط7، دار احیاء التراث العربی، [بی‌تا].

22.ابن قدامه، عبداله بن احمد، المغنی، دارالفکر، بیروت، [بی‌تا].

23.ابویوسف (قاضی)، یعقوب بن محمد، الخراج، المطبعة السلفیه، القاهره، 1352ق.

24.طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، نشر مرتضی، مشهد، 1403ق.

25.اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر 1948.