جهان‌شناسی(مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن 2)

 

معارف قرآن (2)

مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن

 

جهان‌شناسی

 

 

 

آیت‌اللّه محمدتقى مصباح یزدى

 

تحقیق، تصحیح و بازنگری:

حمید آریان

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

    جهان‌شناسی، معارف قرآن 2 (مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن) / محمدتقی مصباح یزدی؛ تحقیق، تصحیح و بازنگری: حمید آریان . - قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1391.

    ج. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 963؛ علوم قرآنی؛ 53.)

3-383-411-964- 978 :ISBN

کتابنامه به صورت زیرنویس؛ همچنین 324-319.

    1.1 جهان‌شناسی. 2. قرآن ـ بررسی و شناخت. 3. اسلام ـ بررسی و شناخت. الف. آریان، حمید؛ تحقیق، تصحیح و بازنگری. ب. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات. ج. عنوان.

6م9ج/217 BP

 

جهان‌شناسی(معارف قرآن 2/ مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن)

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تحقیق، تصحیح و بازنگری: حمید آریان

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: دوم، زمستان 1395

چاپ: نگارش

شمارگان: 500                                قیمت: 20000 تومان

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

3-383-411-964- 978:شابک