فصل پنجم: جن و شیطان

 

فصل پنجم

جن و شیطان

 

 

 

جن

شیطان و کارهای او

شیاطین جن و نفوذ به آسمان‌ها