فصل دوم: آفرینش جهان

 

فصل دوم

آفرینش جهان

 

 

 

گستره عالم و معنای آسمان و زمین در قرآن

تعداد آسمان‌ها و زمین و مدت زمان آفرینش آنها

استقرار آسمان‌ها و فایده کواکب

عرش و کرسی