رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه) جلد اول

رساترین دادخواهی و روشنگری

جلد اول

شرح خطبه حضرت زهرای مرضیه علیهاالسلام  معروف به خطبه فدکیه

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تدوین و نگارش:

عباس گرایی

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

  رساترین دادخواهی و روشنگری جلد اول (شرح خطبه حضرت زهرای مرضیه علیهاالسلام  معروف به خطبه فدکیه)/ محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین نگارش: عباس گرایی. - قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1391.

    ج. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 1006؛ کلام و عقاید؛ 101.)

کتابنامه ص 578-569، همچنین به صورت زیرنویس.

   1. فاطمه زهرعلیهاالسلام ، 8؟ قبل از هجرت ـ 11ق. 2. شرح خطبه فدکیه. الف. گرایی، عباس، گردآورنده. ب. عنوان.

5ر6م/2/27 BP

رساترین دادخواهی و روشنگری: (جلد اول) شرح خطبه حضرت زهرای مرضیه علیهاالسلام  معروف به خطبه فدکیه

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تدوین و نگارش: عباس گرایی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: دوم، پاييز 1401

چاپ: زمزم

شمارگان: 500                                قیمت: 225000 تومان

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

2-786-411-964-978 :شابک