بخش دوم: راه و راهنماشناسی فاطمه(علیها السلام)

مقدمه

صدیقة طاهره(علیها السلام) در بخش نخست خطبة مبارک خویش با بیان فرازهایی پرمحتوا و زیبا درس‌هایی از خداشناسی را تعلیم فرمودند. اکنون در بخش دوم از سخنان دُرَربار خویش، با بیانی که ویژة خاندان وحی و نبوت است، و در قالب شهادت به رسالت پدر گرامی خویش و بیان اوصاف ایشان به تبیین فلسفة نبوت و بعثت انبیای الهی پرداخته، اسراری بسیار مهم و دقیق را بیان می‌فرمایند که باید بدانها دقت كرد.