بخش سوم: قرآن‌شناسیِ فاطمه(علیها السلام)

مقدمه

حضرت زهرا(علیها السلام) در فرازهای گذشتة خطبة مبارکشان، به حمد و سپاس الهی و شهادت به رسالت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) پرداختند و در ضمن آن، معارف خداشناسی، فلسفة نبوت و نقش پیامبر گرامی اسلام(صلى الله علیه وآله) را در هدایت انسان‌ها به‌سوی هدف خلقتشان تبیین فرمودند که توضیح آن را ازنظر گذراندیم. در ادامه، صدیقة کبری(علیها السلام) مردم را مخاطب قرار می‌دهند و در ضمنِ بیان مسئولیتی که به عهدة ایشان است، اوصافی از قرآن و شمّه‌ای از اسرار و معارف کلیِ آن را بیان می‌فرمایند. این سخنان گهربار مجموعاً بخش سومِ این خطبة شریف را تشکیل می‌دهند.