پاسخ به شبهات درباره دین؛ درس‌های اخلاق سال تحصیلی 98-99

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
1398
تاریخ اثر: 
چهارشنبه, 15 آبان, 1398
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول؛ لزوم فعالیت کارساز و عملی در پاسخ به شبهات آبان 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه دوم؛ شبهه‌ی سلیقه‌ای بودن و حقانیت همه ادیان آبان 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه سوم؛ اختلاف نظر دین‌داران، و تغییر دستورات دینی آبان 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه چهارم؛ مراتب خوبی و درجات انگیزه در رفتارهای اخلاقی آذر 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه پنجم؛ به‌ انزواکشاندن دین به بهانه آزادی و دمکراسی! آذر 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه ششم؛ دنیاگریزی از نگاه دین آذر 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه هفتم؛ آیا لزوم مشورت به‌معنای عدم دخالت دین در امور اجتماعی است؟ آذر 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه هشتم؛ جایگاه شورا در نظام اسلامی دى 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه نهم؛ دین و پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و سیاسی دى 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه دهم؛ رابطه دین با مسائل اجتماعی و سیاسی دى 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه یازدهم؛ استکبار؛ علت دشمنی ذاتی آمریکا با ما دى 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌ تصویری این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه دوازدهم؛ اسلام در عصر پست‌مدرنیسم بهمن 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه سیزدهم؛ انتخابات در نظام اندیشه اسلامی بهمن 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه چهاردهم بهمن 98 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!