مشکات

ما هیچ بن‌بستی در فهم مسائل دینی و عمل کردن به آن نداریم. روش همه عقلا در زندگی این‌گونه است. البته از آن‌جا که معتقدیم منفعت و ضرر مسایل دینی با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست، باید سعی کنم که آن‌ها را بهتر احراز کنیم؛ اگر خودمان راه یقینی داریم، خودمان تحقیق کنیم، ولی اگر این‌گونه نبود به متخصصانی که به گفته آن‌ها اطمینان داریم مراجعه کنیم.

پاسخ به شبهات درباره دین،‌ جلسه سوم؛ اختلاف نظر دین‌داران، و تغییر دستورات دینی