صوت و فیلم

صوت:

فهرست مطالب

جلسه هفتم: تبیین ساختار و شكل حكومت

تاریخ سخنرانی: 
1377/02/11
تاریخ اثر: 
جمعه, 11 ارديبهشت, 1377