صوت و فیلم

صوت:

فهرست مطالب

جلسه نهم؛ خدا، منشأ همه حقوق

تاریخ سخنرانی: 
1379/04/03
تاریخ اثر: 
جمعه, 3 تير, 1379