صوت و فیلم

صوت:

فهرست مطالب

جلسه یازدهم؛ انسان، آزاد از بندگى خدا!

تاریخ سخنرانی: 
1379/04/31
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 30 تير, 1379