صوت و فیلم

صوت:

فهرست مطالب

جلسه نوزدهم؛ حق كرامت انسان (2)

تاریخ سخنرانی: 
1379/09/04
تاریخ اثر: 
جمعه, 4 آذر, 1379