آثار گفتاری

مجموعه: به سوی او
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/028_A.mp3
,
https://mesbahyazdi.ir/files/028_B.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
بسم الله الرحمن الرحیم درس پنجم _ خداشناسى فطرى است براى این كه این تعبیر مفهومش روشن تر شود ناچاریم توضیحى درباره «فطرت» و«فطرى» بدهیم. كلمه فطرت، در لغت عربى به معناى، نوع آفرینش است و به حسب لغت به چیزى فطرى مى گویند كه نوع آفرینش یك موجود اقتضاى آن را داشته باشد و به حسب اصطلاح، فطرت در مورد انسان عبارت است از: بینشها و گرایشهایى كه در انسان نهاده شده و انسان خود به خود آنها را داد نه این كه آنها را كسب كرده باشد. به عبارت دیگر بینشهاى فطرى عبارتند از بینشهاى غیر اكتسابى و گرایشهاى فطرى عبارتند از گرایشهاى غیر اكتسابى. طبعاً چنین چیزى كه اكتسابى نیست در عموم افراد انسان، به مقتضاى نوع آفرینششان وجود دارد. پس خاصیت چیزهاى فطرى این است كه اولاً) اكتسابى نیستند ثانیاً) در عموم افراد وجود دارد. چه بسا كه شدت و ضعف داشته باشد. ضمناً معلوم شد كه ما «فطرى...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/marefquran/005_A_0.mp3
,
https://mesbahyazdi.ir/files/marefquran/005_B_0.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/marefquran/78-A.mp3
,
https://mesbahyazdi.ir/files/marefquran/78-B.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
  بسم الله الرحمن الرحیم درس هشتم بحث گذشته به این جا رسید كه نصاب توحید از نظر اسلام، «توحید در الوهیت»؛ است كه قبل از آن مراتب دیگرى از توحید وجود دارد و تا به این حد نرسد توحید به حد نصاب نرسیده است. در این جا ممكن است سؤالى مطرح بشود كه آیا مراتب قبلى توحید هر كدام به تنهایى مى توانند بخشى از سعادت ما یا مرتبه اى از كمال و فضیلت ما را تأمین كنند یا مجموعه این مفاهیم توحیدى یك معجونى است كه اگر واجد جمیع اجزاء بود مؤثر هست و اگر بعضى از اجزایش نبود مثل این است كه اصلاً نیست؟ روشن تر عرض كنم آیا اگر كسى توحید در خالقیت را قبول دارد ولى توحید در ربوبیت را قبول ندارد چنین كسى را در مقایسه با كس دیگرى كه نه توحید در خالقیت را قبول دارد و نه توحید در ربوبیت را، فضیلت دارد و مثلاً بیست درجه از فضیلت را داراست یا نه این طورى نیست بلكه مجموعه مراتب توحیدى كه به حد نصاب برسد این...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/008.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/marefquran/88-A.mp3
,
https://mesbahyazdi.ir/files/marefquran/88-B.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/060_2%20.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
مجموعه: آموزش عقاید
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/3150.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/asfar03j01/Asfar_3_038.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/asfar03j02/Asfar_3_096.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/asfar08j01/Elmonafs_005.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/asfar08j02/Elmonafs_064.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/nahayej01/Nahaye004.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/nahayej03/Nahaye062.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/nahaye%20tadvin/Nahaye118.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
مجموعه: آموزش عقاید
نوع اثر: درس
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
مجموعه: آموزش عقاید
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/3142.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/asfar03j01/Asfar_3_014.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/asfar03j01/Asfar_3_070.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/asfar03j02/Asfar_3_124.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/asfar08j02/Elmonafs_038.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/nahayej03/Nahaye035.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/nahaye%20tadvin/Nahaye092.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 29/8/98، مطابق با بیست‌ودوم ربیع‌الاول1441 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. پاسخ به شبهات درباره دین  (3) اختلاف نظر دین‌داران، و تغییر دستورات دینی اشاره در جلسات گذشته گفتیم که امروز همه ایادی شیطان در عالم هم‌قسم شده‌اند که درباره مبانی دینی و اعتقادی ما تشکیک کنند و از این‌که نسل انقلابی دیگری به‌وجود بیاید، جلوگیری کنند. آن‌ها به‌ویژه در رسانه‌های مجازی و ماهواره‌ها انواع و اقسام شبهات را القا می‌کنند؛ شبهاتی که گاهی بیش از هزار سال است که درباره‌اش بحث شده...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98.08.29.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-08-29.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن

صفحه‌ها