شرح نصایح امام محمد باقر علیه السلام

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ نصایح امام محمد باقر علیه‌ السلام به جابر 12 مرداد 1390 ---
جلسه دوم؛ نصایح امام محمد باقر علیه السلام به جابر 13 مرداد 1390 ---
جلسه سوم؛ از تحسین دیگران سرمست نشو! 14 مرداد 1390 ---
جلسه چهارم؛ از سرزنش دیگران محزون نشو! 15 مرداد 1390 ---
جلسه پنجم؛ دنیا، میدان کُشتی با نفس 16 مرداد 1390 ---
جلسه ششم؛ عوامل ایجاد انگیزه شُکر 17 مرداد 1390 ---
جلسه هفتم؛ خوف صادق 18 مرداد 1390 ---
جلسه هشتم؛ فایده عمل خالص 19 مرداد 1390 ---
جلسه نهم؛ چگونه انسانی قانع باشیم؟ 20 مرداد 1390 ---
جلسه دهم؛ چگونه عزیز باشیم؟ 21 مرداد 1390 ---
جلسه یازدهم؛ رابطه عُجب و معرفت نفس 22 مرداد 1390 ---
جلسه دوازدهم؛ آسایش و برکت در سایه تفویض 23 مرداد 1390 ---
جلسه سیزدهم؛ درمان ناراحتی جسم و روح 24 مرداد 1390 ---
جلسه چهاردهم؛ چگونه رقّت قلب پیدا کنیم؟ 25 مرداد 1390 ---
جلسه پانزدهم؛ نور قلب 26 مرداد 1390 ---
جلسه شانزدهم؛ خوف و رجای صادق 27 مرداد 1390 ---
جلسه هفدهم؛ محبوبان خدا 28 مرداد 1390 ---
جلسه هجدهم؛ از تسویف، سستی و غفلت بپرهیز! 29 مرداد 1390 ---
جلسه نوزدهم؛ شیرینی مناجات با خدا 30 مرداد 1390 ---