شرح نصایح امام محمد باقر علیه السلام

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول: نصایح امام محمد باقر علیه السلام به جابر 12 مرداد 1390 ---
جلسه دوم: نصایح امام محمد باقر علیه السلام به جابر 13 مرداد 1390 ---
جلسه سوم: از تحسین دیگران سرمست نشو! 14 مرداد 1390 ---
جلسه چهارم: از سرزنش دیگران محزون نشو! 15 مرداد 1390 ---
جلسه پنجم: دنیا، میدان کُشتی با نفس 16 مرداد 1390 ---
جلسه ششم: عوامل ایجاد انگیزه شُکر 17 مرداد 1390 ---
جلسه هفتم: خوف صادق 18 مرداد 1390 ---
جلسه هشتم: فایده عمل خالص 19 مرداد 1390 ---
جلسه نهم: چگونه انسانی قانع باشیم 20 مرداد 1390 ---
جلسه دهم: چگونه عزیز باشیم 21 مرداد 1390 ---
جلسه یازدهم: رابطه عُجب و معرفت نفس 22 مرداد 1390 ---
جلسه دوازدهم: آسایش و برکت در سایه تفویض 23 مرداد 1390 ---
جلسه سیزدهم: درمان ناراحتی جسم و روح 24 مرداد 1390 ---
جلسه چهاردهم: چگونه رقّت قلب پیدا کنیم؟ 25 مرداد 1390 ---
جلسه پانزدهم: نور قلب 26 مرداد 1390 ---
جلسه شانزدهم: خوف و رجای صادق 27 مرداد 1390 ---
جلسه هفدهم: محبوبان خدا 28 مرداد 1390 ---
جلسه هجدهم: از تسویف، سستی و غفلت بپرهیز! 29 مرداد 1390 ---
جلسه نوزدهم: شیرینی مناجات با خدا 30 مرداد 1390 ---