مشکات

تفاوت‌های موجود بین روزه‌‏داران و اهمیت و ارزشی كه به این ماه می‏دهند، ریشه در معرفتشان نسبت به این ماه عظیم دارد. برخی روزه را عبادت و تكلیفی شاق، و گروهی دیگر آن را بزرگ‌ترین توفیق الهی می‌دانند. اختلاف دیدگاه این دو گروه، و طیف وسیعی که بین این دو قرار می‌گیرند، به نوع نگاه آنان به این ماه، و شناختشان از عظمت و فضایل آن بازمی‌گردد؛ بنابراین، مناسب است تا مسأله شناخت و معرفت نسبت به این ماه و فضایل و حرمت آن که بسیار مهم است، اولین خواسته ما از خداوند باشد.


کتاب صهبای حضور، ص136