رستگاران

 

رستگاران

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تدوین و نگارش:

محمدمهدی نادری قمی

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

رستگاران / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: محمدمهدی نادری قمی. – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

392 ص.( انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 474؛ اخلاق؛ 68).

1-303-411-964:ISBN

نمایه.

کتابنامه به صورت زیرنویس.

1. تقوا. 2. اخلاق اسلامی. الف. مؤسسه آموزشی . پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات. ب. عنوان. ج. فروست.

5ر 6م / 55 / 250 BP

رستگاران

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش: محمدمهدی نادری قمی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: اشراق

نوبت و تاریخ چاپ: پنجم، زمستان 1402

شمارگان: 500                                                               قیمت: 290000 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 7742326 ـ 0251

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 2113629ـ 0251

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 1ـ303ـ411ـ964