عبرتهای خرداد

 

 

عبرتهای خرداد

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تدوین و نگارش:

علیرضا تاجیک

سید حسین شفیعی

 مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

    عبرتهای خرداد / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: علیرضا تاجیک، سیدحسین شفیعی، . - قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1392.

    216 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 219؛ تاریخ؛ 33.)

 کتاب‌نامه: [212-209]؛ هم‌چنین به صورت زیرنویس.

    1. قیام پانزده خرداد 1342. 2. ایران - تاریخ - پهلوی، 1320-1357 - جنبشها و قیامها. 3. روحانیت.  الف. تاجیک، علیرضا، 1354 -   گردآورنده، ب. شفیعی، سیدحسین، 1338 -       ، گردآورنده. ج.عنوان.

6م/1533 DSR

 

عبرتهای خرداد

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تدوین و نگارش: علیرضا تاجیک و سیدحسین شفیعی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: سوم، بهار 1389

چاپ: نگارش

شمارگان: 1000                                قیمت: 2000 تومان

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 7742326 - 0251

X -048-411-964:شابک