رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه) جلد دوم

رساترین دادخواهی و روشنگری

جلد دوم

شرح خطبه حضرت زهرای مرضیه علیهاالسلام  معروف به خطبه فدکیه

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تدوین و نگارش:

عباس گرایی

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

  رساترین دادخواهی و روشنگری جلد دوم (شرح خطبه حضرت زهرای مرضیه علیهاالسلام  معروف به خطبه فدکیه)/ محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین نگارش: عباس گرایی. - قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1392.

    ج. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 1051؛ کلام و عقاید؛ 104.)

کتابنامه ص 304-301، همچنین به صورت زیرنویس.

   1. فاطمه زهراعلیهاالسلام ، 8؟ قبل از هجرت ـ 11ق. 2. شرح خطبه فدکیه. الف. گرایی، عباس، گردآورنده. ب. عنوان.

5ر6م/27 BP

رساترین دادخواهی و روشنگری: (جلد دوم) شرح خطبه حضرت زهرای مرضیه علیهاالسلام  معروف به خطبه فدکیه

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تدوین و نگارش: عباس گرایی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: دوم، زمستان 1401

چاپ: اشراق

شمارگان: 500                                قیمت: 118000تومان

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

978-964-411-831-9 :شابک