مشکات

کانت می‌گوید: هر چه عقل می‌گوید عمل کن! یعنی با حیوانات فرق کن! ولی این چگونه ارزشی اخلاقی در حد اعلی ایجاد می‌کند؟! این ارزش را با این‌که انسان همه هستی‌اش را در راه عشق خدا فدا کند، مقایسه کنید! تركت‏ الخلق‏ طرّاً فى‏ هواكا؛ چون تو دوست داشتی، همه را رها کردم! شما در طول هزاران سال عقل‌هایتان را روی هم گذاشتید و شکوفا شد که  به این جا رسیدید. اما این دیدگاه در مقابل دیدگاه اهل‌بیت‌صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین مثل دانه‌ای در مقابل خروار است.

جلسه دوازدهم؛ملاک ارزش اخلاقی در اسلام