مشکات

اجرای احکام اجتماعی به زمان حضور امام معصوم اختصاص ندارد، بلکه این احکام در زمان غیبت نیز باید اجرا شود و متصدیانی باید عهده‌دار این کار شوند که خدا آن‌ها را بپسندد. در عرف ما به دستگاه اجرایی کشور، دولت می‌گویند. ... یکی از فرض‌ها این است که سیستم دولت مانند یک هرم است که سطوح جانبی مختلفی دارد. در رأس این هرم باید کسی باشد که اشبه به امام معصوم باشد. یعنی وقتی ما به امام معصوم دسترسی نداریم، در رأس دستگاه حکومتی ما باید کسی باشد ‌که اشبه به امام معصوم است.

پاسخ به شبهات درباره دین،‌ جلسه سیزدهم،‌ انتخابات در نظام اندیشه اسلامی