مشکات

گاهی ترک کاری که کاملا متساوی الطرفین و مباح است، به عنوان ثانوی استحباب پیدا می‌کند، چرا که جلوی کار مهم‌تری را می‌گیرد. نقل می‌کنند که شیخ فرموده بود: ما همیشه، حتی در حالی که هیچ گناه و مکروهی هم انجام نمی‌دهیم، در حال خسرانیم؛ مگر زمانی‌که مشغول عبادتی هستیم. برای اینکه در همین حالی که مشغول یک کار مباح هستیم که هیچ اشکال و مذمتی نیز ندارد، این کار جای یک عبادت را گرفته است و می‌توان به جای آن یک سوره قرآن خواند، دو رکعت نماز به جا آورد، یا مطالعه کرد.

 درس‌های اخلاق ماه مبارک رمضان 1439، جلسه هشتم