اخلاق در قرآن جلد سوم

معارف قرآن (7)

اخلاق در قرآن

جلد سوم

سلسله درسهاى

استاد محمد تقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش

محمدحسین اسكندرى

مصباح، محمدتقى، 1313 ـ

اخلاق در قرآن/ محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش محمدحسین اسكندرى.ـ قم: مؤسسه

آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1380 .

ص 424 .

این كتاب بخش هفتـم معـارف قـرآن از سلسلـه درسهـاى استاد محمدتقـى مصبـاح یزدى است.

1. قرآن ـ اخلاق . الف. اسكندرى، محمـدحسین، 1324 ـ ، گردآورنده. ب. مؤسسـه آموزشـى

و پژوهشى امام خمینى(قدس سره). ج. عنوان.

1380 3 الف 6 م/ 3 / 103 BP


اخلاق در قرآن (جلد سوم)

مولف: استاد محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: محمدحسین اسكندرى

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: هشتم، تابستان 1394

چاپ: زلال کوثر

شمارگان : 2000‌‌‌                         قیمت : 15000 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

7 - 156 - 411 - 964 ISBN

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است