قرآن‌شناسى جلد اول (معارف قرآن 6)

 

مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن

قرآن‌شناسی

جلد اول

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تحقیق و نگارش:

محمود رجبی

تصحیح و ویرایش:

حمید آریان

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

قرآن‌شناسی جلد اول(مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن)/ محمدتقی مصباح یزدی؛ تحقیق و نگارش: محمود رجبی، تصحیح و ویرایش: حمید آریان. – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

ج.( انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 524؛ علوم قرآنی؛ 39).

کتابنامه به صورت زیرنویس؛ هم‌چنین (359) - 368.

1. قرآن ـ بررسی و شناخت. 2. قرآن ـ تحریف. 3. قرآن ـ اعجاز. الف. رجبی، محمود، 1330 ـ    ، گردآورنده. نماز. 2. نماز، جنبه‌های اخلاقی. الف. غیاثی کرمانی، محمدرضا، 1338 ، گردآورنده. ب. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). ج. عنوان.

4ق6م/ 3/ 65 BP

 

 

 

قرآن‌شناسی جلد اول (مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن)

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: محمود رجبی

تصحیح و ویرایش: حمید آریان

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: نگارش

نوبت و تاریخ چاپ: ششم، تابستان 1394

شمارگان: 2000                                                              قیمت: 15000 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 37742326 ـ 025

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 32113629ـ 025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 9-352-411-964-978