آفتاب مطهر

 

آفتاب مطهر

زندگی، اندیشه و خدمات علمی و فرهنگی

 علامه شهید، آیت‌الله مرتضی مطهری

 

 

 

آیت‌اللّه محمدتقى مصباح یزدى

 

تدوین و نگارش:

 غلامرضا گلی‌زواره

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

    آفتاب مطهر: زندگی، اندیشه و خدمات علمی و فرهنگی علامه شهید، آیت‌الله مرتضی مطهری / محمدتقی مصباح یزدی؛ نگارش: غلامرضا گلی‌زواره. - قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1391.

    216 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 555؛ کلام و عقاید؛ 72.)

3-383-411-964:ISBN

فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیپا.

نمایه‌ها.

    کتاب‌نامه: ص 249-247؛ هم‌چنین به صورت زینویس.

    1. مطهری، مرتضی، 1299 - 1358 - سرگذشتنامه. الف.  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات. ب. عنوان. ج. فروست.

6م6م/7/233 BP

 

آفتاب مطهر: زندگی، اندیشه و خدمات علمی و فرهنگی علامه شهید، آیت‌الله مرتضی مطهری

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تدوین و نگارش: غلامرضا گلی‌زواره

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: چهارم، پاییز 1391

چاپ: نگارش

شمارگان: 1000                                قیمت: 7600 تومان

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 7742326 - 0251

3-383-411-964 :شابک