انسان‌سازی در قرآن

 

انسان‌سازی در قرآن

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تنظیم و تدوین:

محمود فتحعلی

 

 مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

    انسان‌سازی در قرآن / محمدتقی مصباح یزدی؛ تنظیم و تدوین: محمود فتحعلی، . - قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1392.

    464 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 540؛ اخلاق؛ 80.)

 کتاب‌نامه: [461-463]؛ هم‌چنین به صورت زیرنویس.

    1. انسان (اسلام ـ جنبه‌های قرآنی)  2. خودسازی (اسلام ـ جنبه‌های قرآنی). 3. اخلاق اسلامی.  الف. عنوان. ب. فروست.

الف 8 م 6/104 BP

 

انسان‌سازی در قرآن

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تنظیم و تدوین: محمود فتحعلی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چاپ: نگارش

نوبت و تاریخ چاپ: نهم، بهار 1402

شمارگان: 500                                قیمت: 185000 تومان

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

978-964-411-368-0 :شابک