درس ‌هاى اخلاق: فتنه

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
1388-1389
تاریخ اثر: 
چهارشنبه, 1 مهر, 1388
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول: مفهوم فتنه دى 88 ---
جلسه دوم: مفهوم فتنه دى 88 ---
جلسه سوم: ابتلا و امتحان در قرآن دى 88 ---
جلسه چهارم: انواع فتنه بهمن 88 ---
جلسه پنجم: انواع فتنه بهمن 88 ---
جلسه ششم: انواع فتنه بهمن 88 ---
جلسه هفتم: اقسام فتنه‌گران اسفند 88 ---
جلسه هشتم: بررسی چند شبهه اسفند 88 ---
جلسه نهم:بررسی چند شبهه اسفند 88 ---
جلسه دهم: مقابله با فتنه اسفند 88 ---
جلسه یازدهم: وظایف ما در فتنه ها فروردين 89 ---
جلسه دوازدهم: فتنه های اجتماعی فروردين 89 ---
جلسه سیزدهم: عوامل مؤثر در فتنه اجتماعی ارديبهشت 89 ---
جلسه چهاردهم: نقش عدم بصیرت در فتنه ارديبهشت 89 ---
جلسه پانزدهم: فتنه‌های اجتماعی و ترفندهای شیاطین ارديبهشت 89 ---
جلسه شانزدهم: جنگ نرم ارديبهشت 89 ---
جلسه هفدهم: نمونه‌هایی از تشکیکات فتنه‌جویان ارديبهشت 89 ---
جلسه هجدهم: تفرقه، ابزار دست فتنه جویان خرداد 89 ---
جلسه نوزدهم: فتنه گران و وحدت خرداد 89 ---
جلسه بیستم: فتنه خرداد 89 ---
جلسه بیست و یکم: فتنه های آینده و وظایف ما خرداد 89 ---