فتنه

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
چهارشنبه, 1 مهر, 1388
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول: مفهوم فتنه 16 دى 1388 فایل دانلود 90.51 مگ
جلسه دوم: مفهوم فتنه 23 دى 1388 فایل دانلود 96.66 مگ
جلسه سوم: ابتلا و امتحان در قرآن 30 دى 1388 فایل دانلود 99.94 مگ
جلسه چهارم: انواع فتنه 7 بهمن 1388 فایل دانلود 77.87 مگ
جلسه پنجم: انواع فتنه 14 بهمن 1388 فایل دانلود 86.59 مگ
جلسه ششم: انواع فتنه 28 بهمن 1388 فایل دانلود 88.84 مگ
جلسه هفتم: اقسام فتنه‌گران 5 اسفند 1388 فایل دانلود 66.67 مگ
جلسه هشتم: بررسی چند شبهه 12 اسفند 1388 فایل دانلود 78.38 مگ
جلسه نهم:بررسی چند شبهه 19 اسفند 1388 فایل دانلود 87.98 مگ
جلسه دهم: مقابله با فتنه 26 اسفند 1388 فایل دانلود 85.37 مگ
جلسه یازدهم: وظایف ما در فتنه ها 18 فروردين 1389 فایل دانلود 103.83 مگ
جلسه دوازدهم: فتنه های اجتماعی 25 فروردين 1389 فایل دانلود 101.95 مگ
جلسه سیزدهم: عوامل مؤثر در فتنه اجتماعی 1 ارديبهشت 1389 فایل دانلود 97.84 مگ
جلسه چهاردهم: نقش عدم بصیرت در فتنه 8 ارديبهشت 1389 فایل دانلود 98.83 مگ
جلسه پانزدهم: فتنه‌های اجتماعی و ترفندهای شیاطین 15 ارديبهشت 1389 فایل دانلود 99.01 مگ
جلسه شانزدهم: جنگ نرم 22 ارديبهشت 1389 فایل دانلود 75.47 مگ
جلسه هفدهم: نمونه‌هایی از تشکیکات فتنه‌جویان 28 ارديبهشت 1389 فایل دانلود 79.28 مگ
جلسه هجدهم: تفرقه، ابزار دست فتنه جویان 5 خرداد 1389 فایل دانلود 92.41 مگ
جلسه نوزدهم: فتنه گران و وحدت 12 خرداد 1389 فایل دانلود 73.4 مگ
جلسه بیستم: فتنه 19 خرداد 1389 فایل دانلود 91.72 مگ
جلسه بیست و یکم: فتنه های آینده و وظایف ما 26 خرداد 1389 فایل دانلود 82.43 مگ