نقش تقلید در زندگی انسان

 

نقش تقلید در زندگی انسان

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

نقش تقلید در زندگی انسان / محمدتقی مصباح یزدی؛ نگارش: کریم سبحانی. – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

192 ص.( انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 155؛ کلام و عقاید؛ 35).

8-62-5883-964:ISBN

کتابنامه به صورت زیرنویس.

1. اجتهاد و تقلید. 2. راه و رسم زندگی (اسلام).  الف. سبحانی، کریم، 1340 - . ب. عنوان.

7ن6م / 167 BP

 

نقش تقلید در زندگی انسان

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: هشتم، پاییز 1395

چاپ: نگارش

شمارگان : 3200                                                              قیمت: 10000 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 37742326 ـ 025

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 32113629ـ 025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 8-62-5883-964