به‌سوی خودسازی

به‌سوی

خودسازی

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

نگارش:
کریم سبحانی
 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

به سوى خودسازى / محمدتقى مصباح یزدى؛ نگارش كریم سبحانى. ـ قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1380.

360 ص.

كتابنامه به صورت زیرنویس.

1. خودسازى (اسلام) 2. انسان (اسلام). الف. سبحانى، كریم، 1340 ـ نگارنده.

ب. عنوان

1380 5 ب 6 م / 250 BP

فهرست نویسى پیش از انتشار توسط كتابخانه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)


  • به‌سوی خودسازی
  • مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی
  • نگارش: کریم سبحانی
  • ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
  • نوبت و تاریخ چاپ:چهارم، زمستان 1384
  • چاپ: زلال کوثر
  • شمارگان: 3000 قیمت: 28000 ریال

دفتر مرکزی پخش: قم، خیابان شهداء، کوی 24، پلاک 38

تلفن و نمابر: 7742326

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابك: 0 ـ 04 ـ 5883 ـ 964