منابع

 

منابع

 

1. قرآن کریم.

2. نهج‌البلاغه.

3. اندلسی، علی‌بن‌احمد‌بن‌حزم، مراتب العلوم، ترجمه محمدعلی خاکساری، تحقیق احسان عباس، آستان قدس رضوی، مشهد، 1369.

4. باربور، ایان،علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، چ4، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1384.

5. بستان،حسین و همکاران، گامی به‌سوی علم دینی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 1384.

6. پلانک، ماکس، علم به کجا می‌رود، ترجمه احمد آرام، شرکت سهامی انتشار، [بی‌تا].

7. جوادی آملی، عبدالله،تسنیم (تفسیر قرآن کریم)، ج13، اسراء، قم، 1387.

8. چالمرز، آلن اف، چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی، ترجمه سعید زیبا‌کلام، چ4، سمت، تهران، 1382.

9. حسین‌زاده، محمد،پژوهشی تطبیقی در معرفت‌شناسی معاصر، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1382.

10. ــــــــــــــــ،درآمدی بر معرفت‌شناسی و مبانی معرفت دینی، چ3، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1387.

11. حسینی قائم مقامی، سیدعباس، «ضابطه‌های نواندیشی دینی»، کتاب نقد، سال هفتم، ش27و26، بهار و تابستان 82، ص127ـ142.

12. ربانی گلپایگانی، علی، هرمنوتیک و منطق فهم دین، مرکز مدیریت حوزه علمیه، قم، 1383.

13. رشاد، علی‌اکبر،دین‌پژوهی معاصر، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران، 1382.

14. رشاد، علی‌اکبر، «منطق فهم دین»، قبسات، سال پنجم، زمستان 79، ص36ـ41.

15. سبزواری، ملاهادی،شرح المنظومه، نشر ناب، تهران، 1369.

16. سروش، عبدالکریم، «موضوع، روش، اعتبار، مسائل و مشکلات علوم انسانی»، در: همو، تفرج صنع، چ4، مؤسسه فرهنگی صراط، تهران، 1375.

17. شاله، فلیسین، شناخت روش علوم یا فلسفه علمی، ترجمه یحیی مهدوی، دانشگاه تهران، تهران، 1347.

18. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت، 1417ق.

19. فارابی، ابونصر،احصاءالعلوم، ترجمه حسین خدیوجم، چ2، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1364.

20. فرامرز قراملکی، احد، روش‌شناسی مطالعات دینی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، 1385.

21. لاریجانی، محمدجواد، «روش‌شناسی رئالیستی مطالعات دینی»، اندیشه حوزه، سال هشتم، شماره اول و دوم، مسلسل 35ـ36، از مرداد تا آبان 1381، ص 31ـ51.

22. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، چ2، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1403ق.

23. مصباح، محمدتقی و دیگران، «میزگرد روش‌شناسی فهم متون دینی»، معرفت، سال ششم، شماره 4، مسلسل 24، بهار 1377.

24. ـــــــــــــــ ،آذرخش کربلا، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1384.

25. ــــــــــــــــ ، آموزش عقاید، چ 12، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1374.

26. ـــــــــــــــ ، آموزش فلسفه، ج1، چ8، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1377.

27. ـــــــــــــــ ، اخلاق در قرآن، ج2، چ2، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1388.

28. ـــــــــــــــ ، به سوی خودسازی، چ4، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1384.

29. ـــــــــــــــ ، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج3، چ7، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1380.

30. ـــــــــــــــ ، پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1385.

31. ــــــــــــــ ، تعدد قرائت‌ها، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1382.

32. ــــــــــــــ ، جزوه‌های جلسات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

33. ــــــــــــــ ، چکیده‌ای از اندیشه‌های بنیادین اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1380.

34. ـــــــــــــــ ، عبرت‌های خرداد، چ2، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1383.

35. ـــــــــــــــ ، فلسفه اخلاق، تحقیق و نگارش، احمدحسین شریفی، چاپ و نشر بین‌الملل، تهران، 1381.

36. ـــــــــــــــ ، مباحثی درباره حوزه، چ3، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1386.

37. ـــــــــــــــ ، مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها.

38. ـــــــــــــــ ، «منطق فهم قرآن»، قبسات، سال پنجم، زمستان 79، ص27ـ35.

39. ـــــــــــــــ ، نظریه سیاسی اسلام، چ4، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1380.

40. معلمی، حسن، مبانی اخلاق، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران، 1380.

41. ملکیان، مصطفی و محمد لگنهاوزن، «اقتراح درباره تجربه دینی»، نقد و نظر، سال ششم، شماره سوم و چهارم، تابستان و پاییز 1379.

42. موسوی همدانی، سیدمحمدباقر،ترجمه تفسیر المیزان، ج3، دفتر انتشارات اسلامی، قم، بی‌تا.

43. واعظی، احمد، «قرائت‌پذیری دین»، قبسات، سال پنجم، زمستان 79، ص59ـ73.

44. هادوی تهرانی، مهدی،مبانی کلامی اجتهاد، چ2، خانه خرد، قم، 1381.

45. همپل، کارل،فلسفه علوم طبیعی، ترجمه حسین معصومی همدانی، چ2، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1380.