فهرست مطالب

كتاب حاضر

كتاب حاضر

كتاب «برهان» از دوره منطق شفای ابن سینا مشتمل بر چهار مقاله و دارای چهل و یك فصل است. این كتاب شریف در طی دو سال یعنی 1363 تا 1365 توسط استاد محقق و حكیم مدقق آیة اللّه محمدتقی مصباح یزدی [دام ظله] در مؤسسه در راه حقِ قم تدریس شد. نگارنده از سال 1367 كار نگارش، ترجمه و تحقیق و ویرایش این دروس را آغاز نمود و در سال 1373 اولین جلد كه متن و ترجمه و شرح و تعلیقاتِ مقاله اولی بود از چاپ خارج شد. و بحمد‌الله مورد استفاده محققان و مدرسان علوم عقلی قرار گرفت و اظهار لطف‌ها و تشویق‌های برخی از آن بزرگواران، حقیر را شرمنده كرد. هم‌اینك چاپ اول جلد دوّم كه شامل متن و ترجمه و شرح و تعلیقاتِ مقاله دوّم است همراه با چاپِ دوّمِ جلد اول به حضور ارباب علم و معرفت تقدیم می‌شود.

   امید كه همواره باران رحمت و حكمت الهی بر ذهن و ضمیر ما ببارد و دست عنایت ولیش حجة بن الحسن العسكری(علیهما السلام) ما را مدد فرماید، ان شاء الله.

حوزه علمیه قم

محسن غرویان

بهار 1384